Seychelles Paradise Flycatcher (female)

Ref: IMG 3758

Location: La Digue, Seychelles

Seychelles Paradise Flycatcher (female)

Ref: IMG 3758

Location: La Digue, Seychelles