White-necked (Cocoi) Heron

always seen as single birds and always very wary

White-necked (Cocoi) Heron

always seen as single birds and always very wary