Gaur

Location: Kanha NP (Madhya Pradesh)

Gaur

Location: Kanha NP (Madhya Pradesh)